Vrijdag 14 juni zijn wij gesloten i.v.m. een bedrijfsuitje. Deze dag wordt niet meegenomen in de levertijd van je order!
De levertijd is momenteel 8-10 werkdagen plus PostNL dit mits alle bestanden goed zijn aangeleverd en er geen vragen zijn omtrent je order.
Dit geld niet voor transfers en stickers hierbij is de levertijd 1-2 werkdagen.
Verzending via PostNL
Spoedorders mogelijk
Helpdesk opent om 08:00
0180-721629 06-17913599 8:00 - 17:00

Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden: 


De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Tshirtdeal:
Tshirtdeal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64936155.
Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en Tshirtdeal, waarbij in het kader van een door de Tshirtdeal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Tshirtdeal en de Wederpartij.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Tshirtdeal.
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Paragraaf: 1 Werkingssfeer 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Tshirtdeal en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Tshirtdeal deze schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tshirtdeal, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Tshirtdeal en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien Tshirtdeal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tshirtdeal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Paragraaf: 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) D.m.v. het platform van Tshirtdeal zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door Tshirtdeal zelf vormgegeven en geexploiteerd worden (Tshirtdeal-Shops) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shop-exploitanten vormgegeven en geexploiteerd worden (Partner-Shops). In elke shop wordt kan via een Eigen Pagina (Open je Winkel) informatie over de exploitant van die shop ingegeven.
(2) Tshirtdeal is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een (Tshirtdeal-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.
(3) Voor de in een (Partner-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de shop-exploitant zelf verantwoordelijk. Tshirtdeal kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze shop-exploitanten, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden en/of de regelingen van de Tshirtdeal shop-exploitanten AV staan. Dat geldt met name in het geval dat shop-exploitanten in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van Tshirtdeal


Paragraaf: 3 Verantwoordelijkheid Wederpartij

(1) De Wederpartij dient er, bij het plaatsten van een order waarbij afbeeldingen en/of logo’s worden geüpload, zorg voor te dragen dat de bestanden waarin deze worden geüpload 800px groot zijn.

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren bevestigt de Wederpartij de grootte van de geüploade bestanden gecontroleerd te hebben.

(2) Wanneer de Wederpartij een bestand wil uploaden via de online designer op de website, dient gebruik te worden gemaakt van een .png .gif en/of .jpg bestand. Indien de Wederpartij beschikt over een vector bestand .eps. ai. of .pdf, dan kan deze worden gemaild naar het door Tshirtdeal opgegeven mailadres.

(3) Tshirtdeal controleert de grootte van de geüploade bestanden nadat de bestelling is geplaatst. Indien het geüploade bestand niet aan de eisen voldoet, zal Tshirtdeal zich inspannen om het bestand aan te passen zodat deze aan de eisen voldoet. Dit kan leiden tot een vertraging in de levertijd.

(4) Indien het niet mogelijk is om het geüploade bestand aan de door TshirtDeal gestelde eisen aan te passen, dan wel het niet mogelijk is om het geüploade bestand te drukken, zal TshirtDeal dit zo snel mogelijk melden aan de Wederpartij.


Paragraaf: 4 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Tshirtdeal te bestellen.
(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands.
Daarop stuurt Tshirtdeal de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Tshirtdeal is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Tshirtdeal het bestelde product naar de klant heeft verzonden.
De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.tshirtdeal in het gebruikersprofiel onder (Je Bestellingen) worden bekeken.
(3) Tshirtdeal kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
(4) Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Tshirtdeal daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tshirtdeal anders aangeeft.
(5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Tshirtdeal niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

(6) Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

In verband met Paragraaf:2 (7) is het voor tshirtdeal als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shop-exploitanten gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. Tshirtdeal heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
(8) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Tshirtdeal zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Tshirtdeal verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Tshirtdeal nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.
(9) De producten die worden aangeboden worden op maat gedrukt, hierdoor kunnen wij de bestelde producten niet terug nemen. Wij willen u daarom ook wijzen op onze maattabel die u kunt vinden op de website. Uiteraard worden productie fouten hersteld. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze support afdeling, om een oplossing te vinden mocht dit toch voor komen.
(10) Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het assortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretourneerd.
(11) Tshirtdeal behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.
(12) Bij annulering van een order worden geen kosten in rekening gebracht, dit alleen als het binnen 48 uur na het plaatsen van de order word aangegeven. Na 48 word er 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
(13) Tshirtdeal en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
(14) Zowel Tshirtdeal als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
(15) Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Tshirtdeal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
(16) Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tshirtdeal zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
(17)Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Tshirtdeal de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
(18) Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Tshirtdeal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Tshirtdeal proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
(19) Tshirtdeal zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Tshirtdeal kunnen worden toegerekend.
(20) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Tshirtdeal zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Paragraaf: 5 Annulering overeenkomst

(1) De Wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren.
(2) Ingeval van annulering zal Tshirtdeal de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Tshirtdeal de Wederpartij een overzicht van verstrekken.
(3) Daarnaast heeft Tshirtdeal in geval van annulering 48 uur na het sluiten van de overeenkomst het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst en gemaakte kosten.
(4) In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.
(5) Gezien Tshirtdeal werkt met Print on Demand kunnen de custom made items niet geretourneerd of geannuleerd worden. 
(6) Voor textieltransfers zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
(7) Textieltranfers en UV DTF Stickers kunnen binnen 8uur gewijzigd worden dit het een geautomatiseerd proces is worden daarna de aangeleverde bestanden geprint. Wilt u hierna alsnog annuleren is dat niet meer mogelijk en crediteren wij niet het aankoop bedrag.
(8) De aangeleverd bestanden van DTF Transfers maar ook van UV DTF reliëf stickers worden niet gecontroleerd door Tshirtdeal. De koper is verantwoordelijk voor het aangeleverd bestand(en). Let op kleuren kunnen anders zijn op een scherm dan in het kleuren profiel van het bestand. Let anders eerst een sample maken tegen betaling. Bij het product bieden wij ook een werkbestand aan die u kunt gebruiken. Hier zit het juiste kleuren profiel ingesloten.

Paragraaf: 6 Uitvoering overeenkomst

(1) Tshirtdeal heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
(2) Tshirtdeal heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
(3) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tshirtdeal het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
(4) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tshirtdeal het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
(5) Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Tshirtdeal niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
(6) De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Tshirtdeal.
(7) Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Tshirtdeal het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Paragraaf: 7 Levering/verzending en termijnen

(1) De levering zal plaatsvinden binnen een door Tshirtdeal opgegeven termijn.

(2) Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

(3) Indien Tshirtdeal gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Tshirtdeal heeft verstrekt.

(4) Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Tshirtdeal schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Tshirtdeal alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

(5) Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Tshirtdeal zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Tshirtdeal binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
(6) De levering wordt uitgevoerd door een door Tshirtdeal gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten vind u terug op Tshirtdeal.nl
(7) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
(8) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van Tshirtdeal of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

(9) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

(10) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Tshirtdeal de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

(11) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

(12) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

(13) Bij het versturen van Stickers en Transfers per meter word u een optie aangeboden om de bestelling tegen betaling in een koker te versturen. Kiest u deze optie niet dan geven wij geen garantie op de zending. Dit de transfers of stickers zonder koker makkelijk beschadigd raken. Dit komt geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.


Paragraaf: 8 Risico-overgang consumenten

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

(2) De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Tshirtdeal.

(3) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.


Paragraaf: 9 Risico-overgang bedrijven

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

(2) De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Tshirtdeal.

(3) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Paragraaf: 10 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www. Tshirtdeal
(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

(5) Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

(6) Van alle bijkomende kosten zal Tshirtdeal tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

(7) Indien Tshirtdeal met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Tshirtdeal gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

(8) Indien Tshirtdeal het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

(9) Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tshirtdeal rustende verplichting ingevolge de wet;
- Tshirtdeal alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

(10) De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Paragraaf: 11 Koop op afstand

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

(2) Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

(3) Ingeval van Koop op afstand heeft Tshirtdeal het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

(4) Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Tshirtdeal geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

(5) In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Tshirtdeal het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

(6) Indien Tshirtdeal niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Tshirtdeal geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Tshirtdeal in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

(7) De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Tshirtdeal geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

(8) Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

(9) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de WederpartijTshirtdeal heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

(10) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Tshirtdeal uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

(11) Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Tshirtdeal de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Tshirtdeal uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Tshirtdeal en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Tshirtdeal. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

(12) Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tshirtdeal
geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

- hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

- producten die snel kunnen bederven of verouderen;

- producten van persoonlijke aard;

- producten op maat gemaakt.


Paragraaf: 12 Betaling

(1) Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Tshirtdeal aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

(2) De betaling kan in de vorm van iDeal betaalmogelijkheden plaatsvinden. Tshirtdeal heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.

(3) Betaling dient vooraf te geschieden.
(4) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Tshirtdeal, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Tshirtdeal of de door Tshirtdeal met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Tshirtdeal het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Tshirtdeal pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.
(5) De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

(6) Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

(7) Na het verstrijken van {aantal dagen} na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

(8) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Tshirtdeal en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Tshirtdeal onmiddellijk opeisbaar.
(9) Riverty – Achteraf betalen voor consumenten (NL/BE)

Riverty voert voor Tshirtdeal en alle bij behorende webshops het volledige achteraf betaalproces uit. Wanneer je je bestelling afrondt via Riverty ontvang je van hen een digitaal betaaloverzicht en betaal je het orderbedrag aan Riverty. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert Riverty een gegevenscontrole uit. Riverty  hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in het privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met Riverty niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met Riverty ? Ga dan naar de website van Riverty.


Paragraaf: 13 Incassokosten

(1) Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

(2) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Tshirtdeal, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

(3) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Tshirtdeal, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

(4) Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Tshirtdeal pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Tshirtdeal de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

(5) De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Paragraaf: 14 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door Tshirtdeal in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tshirtdeal totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

(2) Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

(3) Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Paragraaf: 15 Opschorting

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Tshirtdeal het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

(2) Voorts is Tshirtdeal bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Tshirtdeal omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Tshirtdeal kan worden gevergd.

(3) Tshirtdeal behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Paragraaf: 16 Ontbinding

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tshirtdeal bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

(2) Voorts is Tshirtdeal bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Tshirtdeal omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Tshirtdeal kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tshirtdeal kan worden gevergd;

- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

- de Wederpartij komt te overlijden.

(3) Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

(4) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Tshirtdeal op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

(5) Indien Tshirtdeal de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Tshirtdeal niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

(6) Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Tshirtdeal geleden schade.


Paragraaf: 17 Overmacht

(1) Een tekortkoming kan niet aan Tshirtdeal of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

(2) Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tshirtdeal geen invloed kan uitoefenen en waardoor Tshirtdeal niet in staat is de verplichtingen na te komen.

(3) Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Tshirtdeal in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

(4) Tshirtdeal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tshirtdeal zijn verbintenis had moeten nakomen.

(5) In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

(6) Zowel Tshirtdeal als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

(7) Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Tshirtdeal zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

(8) Indien Tshirtdeal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tshirtdeal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Paragraaf: 18 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Tshirtdeal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
(2) Tshirtdeal garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Tshirtdeal garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

(3) De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

(4) Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

(5) Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Tshirtdeal, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

(6) Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

(7) Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Tshirtdeal in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

(8) De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tshirtdeal geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

(9) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Tshirtdeal tevens de portokosten voor haar rekening nemen.
(10) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Tshirtdeal niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
(11) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig abw..
(12) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 1 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.


Paragraaf: 19 Onderzoek en reclame

(1) De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

(2) Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na levering van het Product schriftelijk aan Tshirtdeal gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(3) Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na ontdekking ervan aan Tshirtdeal gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(4) Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

(5) Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

(6) De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Tshirtdeal binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

(7) Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.


Paragraaf: 20 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) Tshirtdeal is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Tshirtdeal. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

- materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

- redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

(2) Tshirtdeal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(3) Tshirtdeal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tshirtdeal is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tshirtdeal kenbaar behoorde te zijn.

(4) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tshirtdeal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

(5) Tshirtdeal is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

(6) Indien Tshirtdeal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tshirtdeal beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal/tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Tshirtdeal aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Tshirtdeal overeenkomstig de verzekering draagt.

(7) De Wederpartij dient de schade waarvoor Tshirtdeal aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Tshirtdeal te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

(8) Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Tshirtdeal vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Paragraaf: 21 Vrijwaring

(1) De Wederpartij vrijwaart Tshirtdeal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

(2) Indien Tshirtdeal door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tshirtdeal zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tshirtdeal en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Paragraaf: 22 Verjaringstermijn

(1) Voor alle vorderingen jegens Tshirtdeal en de door Tshirtdeal (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

(2) Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Tshirtdeal ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.


Paragraaf: 23 Recht tot herroeping

Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief

(1) Recht tot herroeping
Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd - door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen.
De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:
Tshirtdeal
Boelewerf 26
2987 VD Ridderkerk

of per e-mail aan: support at tshirtdeal
Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die Tshirtdeal op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij Tshirtdeal bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.
(2)
Gevolgen van de herroeping
. In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. Indien het gaat om goederen die u ter beschikking zijn gesteld, geldt dit niet, indien de verslechtering uitsluitend te wijten is aan het controleren ervan - zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de vergoedingsplicht voor waardevermindering op grond van verslechtering door het in gebruik nemen van de goederen overeenkomstig zijn bestemming vermijden, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten waardoor de waarde wordt verminderd. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomstig de bestelling zijn en de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 Euro niet overschrijdt, of indien u bij een hogere prijs van de goederen ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel vastgelegde gedeeltelijke betaling heeft voldaan. In de overige gevallen is de terugzending voor u gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn te lopen met verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan.
Indien de overeenkomst in zijn geheel wordt herroepen, draagt Tshirtdeal ook de kosten voor de verzending van de waren naar de consument (toezendingskosten).
Einde van de instructie aangaande het herroepingsrecht.


Paragraaf: 24 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen motief aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Tshirtdeal de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
(2) De klant zal Tshirtdeal vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Tshirtdeal alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Paragraaf: 25 Afwijkingen van vorm en van technische aard

(1) Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
(2) Het kan voorkomen dat bij orders met verschillende modellen ( heren, dames of kinder ) een kleur verschil kan optreden. Dit is het gevolg van diverse leveranciers in textiel en modellen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de support.


Paragraaf: 26 Bescherming van gegevens

(1) De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Tshirtdeal verstrekt, zal Tshirtdeal zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

(2) Tshirtdeal handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Tshirtdeal zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

(3) De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

(4) Bij het bezoeken van de website kan Tshirtdeal informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

(5) De informatie die Tshirtdeal verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

(6) Tshirtdeal mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

(7) Het is Tshirtdeal niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

(8) Tshirtdeal mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

(9) Tshirtdeal zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

(10) De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

(11) De Wederpartij gaat akkoord dat Tshirtdeal de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.


Paragraaf: 27 Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet.

Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.


Paragraaf: 28 Kopen op rekening.

(1)Goederen die na accoord op rekening worden besteld, dienen binnen 7 dagen na levering over te zijn geboekt.
Dit kan gebeuren op giro rekening 2668448 op naam van Tshirtdeal
(2)Als een betalingsovereenkomst niet nagekomen word, zal deze uit handen gegeven worden aan een incasso bureau waar wij mee werken. Alle bijkomende kosten zullen op u worden verhaald.


Paragraaf : 29 ontwerpen.

(1) Alle ontwerpen op de website van Tshirtdeal zijn door ons zelf ontworpen. Wij bezitten hier dan ook de originele files van.
(2) Het gebruik maken van onze ontwerpen is ten strengste verboden, dit kan alleen na schriftelijke goedkeuren van Tshirtdeal
(3) Het gebruiken van onze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming, zullen wij dan ook neerleggen bij ons juridische afdeling.

Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat


Paragraaf: 30 Intellectuele eigendom

(1) Tshirtdeal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

(2) Tshirtdeal behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Paragraaf: 31 Wijziging algemene voorwaarden

(1) Tshirtdeal heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

(2) Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

(3) Tshirtdeal zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

(4) De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

(5) Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Paragraaf: 32 Toepasselijk recht en geschillen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tshirtdeal partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

(2) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


Paragraaf: 33 Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet.

Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.

Paragraaf: 34 Kopen op rekening.

(1)Goederen die na accoord op rekening worden besteld, dienen binnen 7 dagen na levering over te zijn geboekt.
Dit kan gebeuren op giro rekening 2668448 op naam van Tshirtdeal
(2)Als een betalingsovereenkomst niet nagekomen word, zal deze uit handen gegeven worden aan een incasso bureau waar wij mee werken. Alle bijkomende kosten zullen op u worden verhaald.

Paragraaf : 35 ontwerpen.

(1) Alle ontwerpen op de website van Tshirtdeal zijn door ons zelf ontworpen. Wij bezitten hier dan ook de originele files van.
(2) Het gebruik maken van onze ontwerpen is ten strengste verboden, dit kan alleen na schriftelijke goedkeuren van Tshirtdeal
(3) Het gebruiken van onze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming, zullen wij dan ook neerleggen bij ons juridische afdeling.

Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat, check hierbij altijd de ware kleuren.